Dotacje

Okazja w dobrej cenie na moduły w technologii half-cut:

JAP60S03 poli 280 Wp , palety, sztuki

JAM60S03 mono 325 i 320 Wp, kontenery (780 szt) oraz palety

Poniżej prezentujemy programy wsparcia dla fotowoltaiki – podsumowanie i szczegółowe zasady.

1. Program AGROENERGIA

Budżet:
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 mln. zł
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 mln. Zł

Okres wdrażania
Program realizowany będzie w latach 2019 – 2025, nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania :
dotacja, pożyczka.

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
Dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł.

Warunki dofinansowania
kwota pożyczki: od 100,00 tys. zł do 2 000,00 tys. zł,

Okres wdrażania
Program realizowany będzie w latach 2019 – 2025, nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Oprocentowanie pożyczki:
na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w skali roku,

Beneficjenci:
Wyłącznie rolnicy indywidualni.

Rodzaje przedsięwzięć:
– nowe źródła ciepła i energii elektrycznej
– zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych

2. Program MÓJ PRĄD

Dla:
osób fizycznych

W terminie:
Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.
Program opracowany przez Ministerstwo Energii i Ministerstwo Środowiska, zakłada przyznanie dofinansowania dla osób fizycznych inwestujących w domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW. Dofinansowanie ma być udostępniane w formie dotacji, której maksymalna wysokość wyniesie do 5 tys. zł na mikroinstalację i nie możne przekroczyć poziomu 50 proc. kosztu kwalifikowanego.

3. Program ENERGIA PLUS

Dla:
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Składanie wniosków w terminie:
od 01.03.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Formy dofinansowania:
pożyczka, dotacja

Zakres Programu:
jest bardzo szeroki, dotyczy:
– produkcji energii ze źródeł odnawialnych: przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
a) energię ze źródeł odnawialnych,
b) ciepło odpadowe,
c) ciepło pochodzące z kogeneracji,
– inwestycji prowadzących do zmniejszenia zużycia energii w ciągach produkcyjnych,
– ograniczenia szkodliwych emisji do atmosfery,
– poprawy jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw,
– obniżenia wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej,
– przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mających na celu poprawę efektywności energetycznej
– modernizacji/ rozbudowy sieci ciepłowniczych,
– energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych. Szczegóły programu można znaleźć na: link pp energia plus z kryteriami

 

4. Nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

Ustawa została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw 14.08.2019. Wkrótce wejdzie w życie.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze dla branży fotowoltaiki postanowienia nowelizacji, przedstawione jako „wyciąg” z tekstu ustawy.

– nowa definicja Prosumenta, która definiuje:
„odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, który może magazynować lub sprzedawać tę energię elektryczną sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu sprzedawcy, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej”.

– objęcie zakresem Ustawy:
„nowych kategorii odbiorców końcowych, w tym w szczególności przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii elektrycznej jako prosument energii odnawialnej nie stanowi przedmiotu ich przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej”.

– możliwość skorzystania z systemu opustów lub sprzedaży energii sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu sprzedawcy:
„pozostawiony zostanie dotychczasowy obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, który nadal będzie spoczywał wyłącznie na sprzedawcy zobowiązanym, ale zaproponowano rozwiązanie umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej z mikroinstalacji wybranemu przez wytwórcę podmiotowi innemu niż sprzedawca zobowiązany; podmioty te będą mogły sprzedawać tę energię albo jej nadwyżki na zasadach innych niż obowiązek sprzedawcy zobowiązanego, a więc po ustalonej cenie, wybierając jednocześnie podmiot (sprzedawcę energii), który będzie dokonywał zakupu tych nadwyżek”.

– w razie braku porozumienia co do ceny z wybranym odbiorcą energii, ma zadziałać:
„obowiązek sprzedawcy zobowiązanego, który nie będzie mógł odmówić świadczenia takich usług polegających na zakupie po cenie wskazanej w art. 41 ust. 8 ustawy o OZE” (po cenie odpowiadającej 100 proc. średniej ceny rynkowej z poprzedniego kwartału).

– system opustów a pomoc publiczna:
„system opustów jest neutralny z punktu widzenia pomocy publicznej, podobnie w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, ponieważ cena kształtowana jest rynkowo, zatem mechanizm sprzedaży pozostaje także neutralny”.

– umowy kompleksowe:
„pozostawiono obowiązek stosowania umów kompleksowych przez sprzedawców dokonujących „opustu”, celem ułatwienia dokonywania wzajemnych rozliczeń, ale wprowadzono unormowania zakładające obowiązek zawarcia odpowiednich umów między operatorami systemów dystrybucyjnych, a wybranym przez prosumenta energii odnawialnej sprzedawcą energii, które mają umożliwić dokonywanie przez tego sprzedawcę rozliczenia energii elektrycznej w ramach instrumentu „opustu”.
oraz: „operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych są obowiązani niezwłocznie zawrzeć z wybranym przez prosumenta energii odnawialnej sprzedawcą, umowę o świadczenie usług dystrybucji lub dokonują zmiany zawartych umów w celu umożliwienia dokonywania przez tego sprzedawcę rozliczeń, nie później jednak niż w terminie 21 dni od momentu złożenia wniosku o zawarcie takiej umowy przez wybranego sprzedawcę”.

– terminy rozliczeń:
„rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy”.

– zasady zagospodarowania przestrzennego:
„plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków umożliwia również lokalizację mikroinstalacji (…) również w przypadku innego przeznaczenia terenu niż produkcyjne, chyba że ustalenia planu miejscowego zakazują lokalizacji takich instalacji”.
Ministerstwo ma opracować szczegółowe rozporządzenie w zakresie:
1) wymagania techniczne i eksploatacyjne w zakresie przyłączania mikroinstalacji prosumentów energii odnawialnej do sieci oraz warunki jej współpracy z systemem elektroenergetycznym,
2) zasady dotyczące zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji oraz procedurę postępowania ze zgłoszeniem,
3) zakres, warunki i sposób bilansowania oraz prowadzenia rozliczeń z prosumentami energii odnawialnej,
4) zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących mikroinstalacji prosumentów energii odnawialnej między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a prosumentami energii odnawialnej – biorąc pod uwagę potrzebę zwiększenia udziału energii elektrycznej z mikroinstalacji prosumentów energii odnawialnej w bilansie energetycznym państwa, bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, ochronę interesów prosumentów energii odnawialnej, a także wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci”.

Skontaktuj się z nami
KDP invest

ul. Boczna 7A
82-200 Malbork

55 617 23 05
info@KDPinvest.com
biuro@KDPinvest.com

Masz jakieś pytania? Skorzystaj z formularza

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem formularza. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest KDP Invest

  projekt i wykonanie
  Projektowanie grafiki


  Przetargi / Realizacje

  tel. 573 003 757
  przetargi@kdpinvest.com
  Sprzedaż

  tel. 573 003 757
  sprzedaz@kdpinvest.com
  Kadry / Finanse

  tel. 573 003 759
  faktury@kdpinvest.com  zgłoś usterkę
  Zgłoś usterkę